Firmamız; kaliteyi ve ilgili kişilerin memnuniyetini gözeterek, sektörün beklentilerine zamanında cevap vermeyi ilke edinmiş olup, kalitesi, hızı ve esnekliği ile ilgili kişilerin memnuniyetini güvence altına almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler alınmıştır.
Kanunun 10. Maddesi uyarınca; müşteriler, tedarikçiler, taşeron/alt işveren, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş ortakları, tedarikçiler, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NCGLOBALS HOLDİNG (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
1-Veri Sorumlusu:
NCGLOBALS HOLDİNG Şirketi( Bu bölme şirket ünvanı, adresi, vergi dairesi vergi nosu, mersis nosu ve iletişim bilgileri yazılacak); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.
2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
• Şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek,
• Şirket müşterilerine ilgili kurum ve kuruluşlara ürün satışı gerçekleştirmek, üçüncü kişilerle olan ticari faaliyetlerini, hizmet alım işlemlerini sürdürmek,
• Şirketin finans ve muhasebe işlerini sürdürmek,
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, iş ve staj başvuru süreçlerini yerine getirmek, personel özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Şirketin müşterileri, bayileri, tedarikçileri, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmeler ve protokollerin yapılması ve ifasını sağlamak,
• Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
• Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibatı, iletişimi sağlamak, şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak,
• KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemleri, süreçleri yürütmek,
• Mevzuat gereği; ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak, şirket faaliyetleri kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
• Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
• Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım nedeniyle kurumsal ve kişisel gelişimi sağlamak,
• Şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, şirket iletişim bilgileri ile irtibat sağlamanız, web sayfamızdaki formları doldurmanız için gerekli süreçleri sürdürmek,
• Şirket bina ve eklentilerine giriş-çıkışların kontrolünün, şirkete ait bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması,
• Şirket internet sitesi üzerinden sisteme giriş yapmak suretiyle müşteri ve ilgili üçüncü kişilerin ürün ve hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak,
• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili yurt içi, yurt dışı satış işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimi, gümrük işlemleri, dış ticaret sürecine ilişkin işlemleri yapmak, bankalar aracılığı ile veya çek, senet, kredi kartı, diğer ticari ödeme yöntemleri ile ödeme, tahsilat işlemlerini sağlamak,
Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.
• Kimlik bilgileriniz (T.C./Yabancı Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport, aile kayıt örneği, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi, araç ruhsat belgesi üzerinde yer alan bilgiler, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri)
• İletişim bilgileriniz (İkametgah adresi, telefon numarası, e-posta adresi ),
• Lokasyon bilgileriniz (bulunduğunuz yerin konum bilgileri, adres bilgileri),
• İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
• Özlük Bilgileri (İş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, GSS giriş bilgileri, aile durum bildirgesi üzerinde yazılı kimlik bilgileri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, kişisel zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, iş sözleşmelerinde yazılı bilgiler )
• Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri, dava ve icra dosyaları, avukatlara, hakem heyetleri, arabulucular ve bu kapsamdaki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişilere bildirilen bilgiler)
• Müşteri, tedarikçi, taşeron, hizmet sağlayıcıları işlem bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. No, kimlik bilgileri, adres, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, ödeme, finans, imza sirküleri bilgisi, ürün, sipariş bilgisi),
• Taşeron Çalışanları Bilgisi (Taşeron/Alt işveren çalışanlarına ait özlük dosyası bilgileri)
• Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (müşteri, tedarikçi, taşeron, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, şirket ortakları, tedarikçilerin yönetici ve çalışanları, şirket çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri, güvenlik giriş-çıkış bilgileri tutulan formlardaki bilgiler),
• Finans Bilgileri (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, gümrük işlemlerine dair bilgiler, dış ticarete ilişkin tutulan ve bildirilen formlarda yer alan kişisel bilgiler ),
• Mesleki deneyim bilgileri (öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler),
• Görsel Kayıtlar (Doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, fuar, reklam, pazarlama organizasyonlarında, şirket kampanyalarında internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)
• Sağlık Bilgileri ( Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formunda yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, akciğer filmi, odyometri, SFT, tetanoz aşısı, hemogram, AKŞ, göz muayenesi, periyodik muayene bilgileri, ilaç bilgisi, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları)
• Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri bilgileri (Sabıka kaydı, hükümlülük, adli durum bilgisi),
• Kılık ve kıyafet bilgisi (Boy, kilo, elbise beden no, ayakkabı no)
• Risk Yönetimi Verisi (Şirketin operasyonları sürdürürken topladığı kişisel veriler, araç ruhsat, ticaret sicil bilgileri)
• Şirket internet sitesi üzerinden elektronik ortamda kaydedilen kullanıcı adı, şifresi, sistem üzerinde doldurulan kişisel bilgiler
• İnternet sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı hizmetleri üzerinden iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler,
• Kurumsal çağrı hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile ilgili kişilerin şirketimizi ziyaretleri sırasında elde edilen kişisel bilgileriniz
3-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;
• Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşteriler, taşeronlara, tedarikçilere, hizmet sağlayanlarına, iş ortaklarına, ifa yardımcılarına,
• İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,
• İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
• Şirketimiz bünyesinde kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının kurulması, programların bakım ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji firmalarına,
• Şirkete ait elektronik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, şirketimize bulut teknolojisi hizmeti veren yurtdışında kurulu bulunan bilgi işlem, teknoloji firmalarına, aktarılmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz ilgili üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, şirketimizin çalışanları, şirket ortakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, gümrük idaresi, gümrük müşavirliği, denetçiler, kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile dış ticaret işlemleri için irtibatlı olduğumuz ilgili kişi ve kuruluşlar, ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
4.Yurtdışına Veri Aktarımı:
KVK Kanununun 4/2.maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, taşeronlar, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı toplanmak olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2., 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, Kurumumuz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir.
5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:
Yukarıda belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, şirket faaliyetleri kapsamında, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, yasal mevzuata uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketimizin faaliyet alanı olan döküm sektöründeki ürün ve hizmetleri kapsamında, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak için doldurulması veya toplanması, işlenmesi, depolanması, bildirilmesi gerekli ve zorunlu olan formların, belgelerin doldurulması suretiyle kişisel verileriniz toplanmaktadır.
Şirketimizin bina ve eklentilerini, internet sitesini, sosyal medya hesaplarımızı, üçüncü taraf internet sitelerini çağrı merkezimizi aramanız halinde kişisel verileriniz işlenmekte ve toplanmaktadır. Ayrıca, şirket bina ve eklentileri ile şirket otopark alanını kullanmanız halinde, şirketin iç ve dış mekan güvenliğini sağlamak amacıyla görüntü ve kayıt alan kamera sistemleri vasıtasıyla, kişisel verileriniz¸ tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elektronik ve fiziksel ortamlarda işlenmekte, depolanmakta ve toplanmaktadır.
Şirketimiz ile yapılan sözleşmeler, internet ortamında tutulan kayıtlar, başvuru formları, çalışan ve çalışan adayları, stajyerler için insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi için alınan başvuru formunda yazılı kişisel veriler ile oluşturulan özlük dosyası için istenen belgeler, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için alınan finans bilgileri, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler, yapılan eğitimlerde işlenen kişisel bilgi formları, anketler, eğitim formları, iş başvuru formlarının doldurulması suretiyle işlenen kişisel bilgiler, elektronik olarak tutulan veriler veya görüntü kayıtları, elektronik otomasyon sistemleri aracılığı ile çalışanların işe devamının sağlıklı bir şekilde takip edilmesi için kartlı sistem ile toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen mevzuat ve hukuki sebepler kapsamında işlenmekte ve toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ancak, aşağıda belirtmiş olduğumuz kişisel veri işleme şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
• Şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,
İşbu politika ile şirketimiz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, şirketimizce hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre şirketimizce belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.
6-Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı ) :
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak NCGLOBALS HOLDİNG ( adres bilgisi yazılacak) adresine, “Kişisel Veri Sahibi” olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle info@ncglobals.com adresine e-posta göndererek, İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullana rak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine ncglobals@hs03.kep.tr (Kep adresi alınması gerekiyor) elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’ nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.